Share:

Ada

Ada

Pipelife - Ada

Izvođač radova: Potisni vodovodi Horgoš

Distributer: Uniprogres doo, Ruma

Materijal: Revizioni šahtovi PRO315, PRO400

 

Za potrebe izgradnje sekundarne kanalizacione mreže u Adi, čiji je investitor JKP Standard Ada, a izvođač firma Potski vodovodi iz Horgoša, Pipelife je isporučio 240 revizionih šahtova tipa PRO315 i PRO400, u izvedbi protočnih i sabirnih šahtova sa priključcima DN160 i DN200. Pipelife sistem malih revizionih šahtova ima sledeće kvalitativne prednosti:
Ekonomičnost u poređenju sa klasičnim betonskim rešenjem (značajne uštede su na transportnim i instalacionim troškovima zahvaljujući maloj masi i “plug and play” konekciji koja zahteva minimalno zadržavanje instalaterskog osoblja).
Vodonepropusnost (zaptivenost spojeva omogućava vodonepropusnost celog sistema onemogućavajući infiltraciju i eksfiltraciju. Sistem omogućava testiranje na vakum i pritisak i ima odlične performanse pri visokom nivou podzemnih voda).
Zgodan za transport i manipulaciju čime se isključuje mogućnost oštećenja prilikom manipulisanja.
Mogućnost reciklaže.

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera