Tretman voda

ECOBOX - modularne stanice

11. фебруар 2021

 

 

Modularne stanice Pipelife ECOBOX sistema proizvedene od PE (polietilena) roto-tehnologijom. Opremljene su šahtovima prečnika DN600, i u skladu sa projektnim uslovima i zahtevima klijenta, mogu biti napravljene sa šahtom prečnika DN800. Ecobox stanice su konstruisane za opterećenja klase A15 i zavisno od uslova mogu biti ojačane ramovima i pločama od armiranog betona, pa se mogu ugraditi i u saobraćajnoj zoni. Poklopci koji se u ovom slučaju montiraju, ispunjavaju projektno opterećenje.

 • Dugotrajni radni vek
 • Laka instalacija i održavanje
 • Mogućnost povezivanja dve, tri ili četiri komore
 • Proizveden od materijala visokog kvaliteta.
 • Hemijska otpornost u opsegu od pH2-pH12
 • Garantovana zaptivenost celog sistema
 • Efekat tretmana preko 92%
 • Kontinuirana kontrola.

EN 12566-3 

za 4-52 ES (ekvivalent stanovnika) koji propisuje:

 • Dozvoljeni materijali za izradu tankova su: beton, čelik, PVC, PE, PP i staklom ojačana plastika 
 • Zaptivenost postrojenja koja se testira vakumom, vodom i vazduhom 
 • Otpornost na pritiske tla, hidrostatički pritisak i saobraćajno opterećenje 
 • Trajnost svih elemenata postrojenja koja su u eksploataciji 
 • Konstantna kontrola sirovine i drugih komponenta,  procesa proizvodnje i odlaganja gotovih proizvoda. 
 • Definisanje kapaciteta se zasniva na nivou tretmana prema dozvoljenim vrednostima ulaznih zagađivača.

EN 12566-3 ne definiše tačne parametre vode koja izlazi iz postrojenja. Ti parametri su definisani prema:

 • Pravilniku № 6 od 9.11.2000 “Emisione norme za dozvoljene štetne supstance u otpadnim vodama koje se ispuštaju u recipient
 • Pravilniku № 7 od 14.11.2000 “Uslovi I zahtevi za ispuštanje otpadnih voda u kanalizacione sisteme naseljenih mesta, koji   su  koordinirani  sa  Evropskom  Direktivom 91/271 EEC.

Pravilnik № 7 od14.11.2000 definiše sledeće kategorije vodenog recipienta:

 • Kategorija I – voda za potrebe ishrane, kupanje,    plivanje   i   prehrambenu   industriju
 • Kategorija II – voda za sportove na vodi,   uzgoj   riba,  navodnjavanje  i  kupanje životinja
 • KategorijaIII – voda za navodnjavanje i industrijske potrebe.

Ispuštanje otpadne vode posle njenog tretmana je moguće samo u recipient sa vodom II ili III kategorije ili u tlo koje zadovoljava uslove II kategorije.

Nemački standard ATV-122

za 50 ES zahteva:

 • Dozvoljeni materijali za izradu tankova su: beton, čelik, PVC, PE, PP i staklom ojačana plastika. 
 • Zaptivenost postrojenja koja se testira vakumom, vodom i vazduhom. 
 • Otpornost na pritiske tla, hidrostatički pritisak i saobraćajno opterećenje 
 • Trajnost svih elemenata postrojenja koja su osetljiva na zagađivače 
 • Konstantna kontrola sirovine i drugih komponenta,  procesa proizvodnje i odlaganja gotovih proizvoda.
 • Dimezionisanje se zasniva na: 

- Kapacitet 150l/ po stanovniku/dan

- BOD560 g/stanovniku/dan

- SS 40 g/stanovniku/dan

 • Da bude u mogućnosti da se proširi 
 • Da bude pristupačan za inspekciju, održavanje i čišćenje 
 • Da bude opskrbljen sa uređajem koji meri fond radnih sati 
 • Da poseduje alarm u slučaju havarije.

 

Zbog čega su standardi neophodni?

Vodonepropusni  rezervoar zahteva malu inicijalnu investiciju, ali zavisno od lokacije gradilišta i njegovu blizinu urbanim sredinama, troškovi periodičnog čišćenja jama (između 20 i 30 puta godišnje) veoma variraju

ECOBOX  sistemi zahtevaju jednu inicijalnu investiciju, ali troškovi za čišćenje su mnogo puta manji zbog činjenice se čisti manja zapremina i da su intervali čišćenja 1 do maksimum 3 puta godišnje.                                              

KOJU TEHNOLOGIJU PREČIŠĆAVANJA KORISTI ECO-BOX?

 • Mehanička faza - taloženje mulja. 
 • Biološka faza - biorezervoar sa cikličnom akcijom - SBR (ciklično, nezaštićeno, reaktor). 
 • Trajanje jednog ciklusa 8 sati ili tri ciklusa za 24-tvoro časovni period -Taloženje čvrstih nerastvorljivih primesa usled dejstva gravitacije-1,5 sat. - Nitrifikacija za pretvaranje azotnih jedinjenja u nitrate i nitrite u aerobnoj sredini-5,8 sati. - Denitrifikacija za pretvaranje nitrata u slobodni azot i kiseonik u anaerobnoj sredini-0,6 sati 
 • Vraćanje na mehaničku fazu za dodatno prečišćavanje SAS2. Efekat prečišćavanja 98%.

Ponuđena  su  dva  sistema   za  tretman otpadnih  voda,  zavisno  od  kapaciteta  postrojenja.

 • Za mala postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda do 36 ES (korisnika) se koristi ECOBOX-MAX sistem. U ovaj sistem vazduh za aeraciju se dovodi kompresorima koji su instalirani na jedinici.  Na njemu su montirane pumpe za otpadnu vodu i čistu vodu koje se odvode u različitim fazama prečišćavanja. 
 • Za veća postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda od 40 do 250 ES se koristi ECOBOX-AIR sistem. U ovom sistemu distribuirani vazduh se reguliše kompresorima i prolaskom kroz difuzorske membrane smeštene na dnu rezervoara. Kretanje fluida između različitih faza prečišćavanja se vrši cevnim konekcijama i kontrolisano je kompresorima.

 

 

 

tipovi ecobox modularnih stanica

 

ECO-PRO: PRO Pipelife šahtovi se koriste za vertikalno postavljanje. Mogu se postavljati i kao samostojeće - spolja ili se mogu ukopavati. Ojačana konstrukcija ima statičku nosivost do 40 t opterećenja od nadsloja. 

ECO-TPV: koristi se za vertikalno postavljanje u slučaju visokih nivoa podzemnih voda. Mogu se postavljati kao stojeći-spolja ili se mogu ukopavati. Ojačana konstrukcija ima statičku  nosivost do 40 t opterećenja od nadsloja.

ECO-T i ECO-TR: su proizvedeni od polietilena (PE) roto-tehnologijom, npr. bešavno korugovani sa debljinom zida većom ili jednakom 12 mm.

Svi rezervoari su opremljeni sa šahtovima prečnika DN 600. U skladu sa uslovima za projektovanje i zahtevima klijenta, mogu biti napravljeni sa prečnikom DN 800. Ukoliko je neophodno, moguće je dodati šahtove sa prečnikom DN 600 i DN 800. ECO-T i ECO-TR rezervoari su konstruisani za  opterećenja klase A15, i zavisno od uslova i zahteva klijenta, mogu biti ojačani ramovima i pločama od armiranog betona, i tako biti ugrađeni u saobraćajnim zonama. Poklopci koji se u ovom slučaju montiraju ispunjavaju projektno opterećenje.

ECOBOX   modularne stanice su opremljene poklopcima za opterećenje A 15 (EN 124), koji mogu biti od polietilena, livenog gvožđa ili od polimerizovanog  betona, koji ne dozvoljavaju širenje neprijatnih mirisa izvan postrojenja.

Ekologija i zaštita

Kako bi smo sačuvali zdravlje ljudi i životnu sredinu u kojoj živimo, neophodno je da preduzmemo odrđene mere u zaštiti životne sredine i da obratimo pažnju na ono što ostavljamo za sobom. U tome pomažu naši separatori masti i ulja.

Sve nečistoće koje ispuštamo kao otpadne vode iz naših stambenih, poslovnih industrijskih objekata, saobraćajnica, parkinga i benzinskih stanica, uspešno eliminišu naši separatori.

Klimaschutz, Klimawandel, Kampagne, Projekt

Zajednice širom sveta oslanjaju se na kvalitet, uslugu i stručnost Pipelife

Mi smo jedan od najvećih svetskih proizvođača plastičnih cevnih sistema za infrastrukturu, unutrašnje instalacije u objektima i navodnjavanje zemljišta. Smešteni u 27 zemalja, omogućavamo sadašnjim i budućim generacijama širom sveta siguran, zdrav i bezbrižan život.

pipelife-mapa-sa-predstavništvima

Kontaktirajte nas

Milica Tošić

Rukovodilac prodaje

Goran Janković

Predstavnik prodaje unutrašnjih instalacionih sistema

Share:

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera