Share:

Bavaništanski put

Bavaništanski put

Investitor: JKP"Vodovod i kanalizacija" Pančevo

Izvođač radova: Finnet inženjering

Distributer: Uniprogres doo, Ruma

Materijal:  PRO1000, 

                  PVC COMPACT SN4 DN250-315            

 

Za potrebe izgradne fekalne kanalizaciji u ulici Bavanmištanski put u Pančevu Pipelife je isporučio sistem kanalizacionih cevi Pipelife PVC COMPACT SN4 i revizione šahtove PRO1000.

PIipelife PVC COMPACT su glatke kanalizacione cevi se proizvodi i ispituje prema ONORM pravilu ONR EN 1401-1 i zadovoljava specijalne zahteve GRIS-a sa oznakom kvaliteta GRIS 146 i imaju sertifikat kvaliteta prema ONORM EN ISO 9001. PVC sistem kanalizacionih cevi Pipelife proizvodi modifikovane tipove polivinilhlorida sa tačno podešenim svojstvima. Takav materijal ispunjava sve zahteve koji se postavljaju za moderan sistem kanalizacionih cevi. Pipelife PVC sistemi se proizvode u tri klase prstenoste krutosti SN2, SN4 i SN8. Fitinzi postižu bar dvostruku čvrstoću od cevi zbog svoje geometrije.

Pipelife brizgana PP reviziona okna od nerecikliranog polipropilena PP-B (polipropilen kopolimer),sertifikovane od strane nezavisne institucije , sa ugrađenim penjalicama i mogućnošću korekcije na projektovanu visinu smanjivanjem visine usponskih elemenata. Konstrukcija šahta je od pojedinačnih brizganih elemenata sa orebrenom spoljnom površinom međusobno povezanih zavarivanjem ili elastomernom zaptivkom. Konfiguracija uglova priključaka od 90 do 270 stepeni (u smeru kazaljke na satu) u delu baze sa maksimalnim prečnikom priključka DN 600, teleskopskim priključkom i dobro formiranom kinetom. Kaskada od 0,50 do 6m. Garantovana vodonepropustnost šahta i veze sa kanalizacionim sistemom, pomoću mufa i zaptivnog prstena.Kompatibilnost sa profilisanim cevima od PP-B-a i glatkim cevima od PVC-a. Šahtovi su ispitivani u skladu sa standardom SRPS EN13598-2, a proizvodnja u skladu sa ISO 9001.                                                                

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera