Share:

Lidl-Niš

Lidl

Lidl - Niš

Investitor: Lidl

Izvođač radova: Biro Stojanović

Distributer: Uniprogres doo, Ruma

Materijal: Aqualine PE100 SDR17 DN32-110, 

                 PP PRAGMA SN10 DN160-400, 

                 PRO1000, PP-HT DN50-160, 

                 PVC COEX SN8 DN160-200, 

                 Greenlife PP-R GFR DN20-63

 

Za potrebe izgradnje maloprodajnog objekta Lidl u Nišu Pipelife je isporučio kompletne spoljašnje instalacije fekalne i atmosferske kanalizacije u sistemu Pipelife PP Pragma SN10 kao i revizione šahtove Pipelife PRO1000. Pored toga isporučena je i kompletna spoljašnja vodovodna mreža sistema Pipelife Aqulanine PE100, unutrašnja kanalizacija Pipelife PP-HT i unutrašnji razvod vodovoda Pipelife Greenlife PP-R GFR.

Isporučene cevi su polipropilenske (PP) dvoslojne korugovane - rebraste kanalizacione cevi sa glatkim (svetlijim) i profilisanim (tamnijim) spoljnim zidom, prstenaste krutosti SN16 (kN/m2).
Namenjene su za izgradnju infrastrukturnih objekata odnosno sistema javne – spoljne kanalizacije, odvodnje industrijskih otpadnih voda, zaštitu telekomunikacionih kablova, drenažu i sl. Proizvode se u dužinama 3 i 6 m, u sledećem dijapazonu prečnika: DN160, DN200, DN250, DN315, DN400, DN500, DN600, DN800 i DN1000 mm, uz odgovarajuće fazonske komade – fitinge, u svemu prema standardu SRPS EN 13476 – 1 odn. SRPS EN13476 – 3.
Svi profili u opsegu od DN160 do DN400 mm, mogu biti deklarisani na mere spoljašnjeg prečnika - OD (Outer Diameter), odnosno mere unutrašnjeg prečnika (Inner Diameter) – DN200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 i 1000 mm.
Osim klasa prstenaste krutosti SN8 i SN16 (kN/m2), definisanih standardom EN13476-3, Pipelife u svom proizvodnom programu nudi i klase SN10, SN12 (kN/m2).

Proizvodni opseg programa PE cevi za distribuciju vode pod pritiskom kompanije Pipelife, u funkciji SDR-a (Standard Dimension Ratio – Standardni dimenzioni odnos): SDR 41; SDR 33; SDR 30; SDR 26; SDR 22; SDR 21; SDR 17,6; SDR 17; SDR 13,6; SDR 11; SDR9; SDR 7,4 , odnosno PN (Pressure Nominal – Nominalnog pritiska) [bara]: PN 4,0; PN 5,0; PN 5,5; PN 6,0; PN 7,7; PN 8; PN 9,6; PN 10,0; PN 12,5; PN 16,0; PN 20,0; PN 25,0
Proizvode se u sledećim prečnicima DN: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 110, 125, 140, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2250 i 2500 mm, u svemu u skladu sa standardom EN12201.

PP-HT cevi koje proizvodi PIPELIFE proizvedene su od polipropilen - kopolimera (PPCO) postupkom koekstrudiranja, u skladu sa normom EN 1451-1. Ove cevi imaju spojni muf i fabrički ugrađen zaptivni prsten. Cevi se proizvode u sivoj boji prema RAL7037. Fiting je proizveden od polipropilena (PP) u skladu sa normom EN 1451. Zaptivni prsten se proizvodi od stiren-butadien-kaučuka (SBR) u skladu sa normom EN 681,deo 1., tvrdoće 60 +/- po Shoru. Predviđeni vek trajanja je najmanje 50 godina. Cevi su vidljivo i trajno obeležene imenom proizvođača, vrstom materijala, primenom, dimenzijom, debljinom zida cevi, dužinom, datumom proizvodnje, vremenom proizvodnje i oznakom norme. Visoka otpornot na hemijske uticaje i visoku temperaturu otpadnih voda kao i mogućnost montaže pri niskim temperaturama daje ovom sistemu velike prednosti u odnosu na konvencionalne materijale.

Koekstrudirani troslojni cevni sistemi Pipelife PVC COEX se odlikuju svojom specifičnom strukturom koju čine spoljašnji i unutrašnji glatki sloj i središnji sloj od penastog polivinilhlorida. Ovakva struktura omogućava minimalni otpad sirovina, malu masu, postizanje potrebnu prstanstu krutost (SN2, SN4, SN8, u skladu sa SRPS EN ISO 9969). Jedinstvenost ove strukture je to da garantuje visoku fleksibilnost prstena i otpornost na dinamička i statička opterećenja. PVC COEX cevi se proizvode prema ÖNORM ISO 9969, u skladu sa EN13476-2, sa integrisanom spojnicom i EPDM zaptivnim prstenom.

GREENLIFE predstavlja sistem PP-R Co (PolyPropilen Random Copolimer) cevi nove generacije, klasifikovanih kao TIP 3 prema nemačkom standardu DIN 8078 i EN ISO 15874-2, sa povećanim stepenom međumolekularnog umreženja molekula polipropilena. Upotrebljavaju se za distribuciju i unutrašnji razvod instalacija sanitarne (pijaće) vode, maximalne temperature fluida 95 stepeni.
Proizvode se za različite klase pritisaka, NP: 10, 16 i 20 bara, u sledećem opsegu profila: DN20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 i 125 mm, uz odgovarajuću vrstu fazonskih komada – fitinga.
Osim ovog tipa cevnog sistema, PIPELIFE nudi i PP-R Co višeslojne cevi sa Aluminijumskom folijom poznate i kao kompozitne cevi, kao i GFR (GlassFiberRainforced), cevi ojačane staklenim mineralnim vlaknima, pogodnim za instalaciju sistema klimatizacije i odovodnju kondenzata.

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera