Share:

Obilaznica

Obilaznica

Obilaznica oko Beograda LOT B3.2 - leva kolovozna traka u zoni Ostružničkog mosta

Investitor: JP Putevi Srbije

Izvođač radova: Strabag doo

Distributer: Uniprogres doo, Ruma

Materijal: 

Za potrebe odvodnjavanja Sektora 3 – deo na levoj obali Save, usvojene su dvoslojne-korugovane cevi od polipropilena SN10, sledećih prečnika:

DN/OD 160 : 160/139 mm-OD/ID,
DN/OD 200 : 200/176 mm-OD/ID
DN/OD 250 : 250/221,3 mm-OD/ID
DN/OD 315 : 315/277,4 mm-OD/ID
DN/OD 400 : 400/350 mm-OD/ID

DN/ID 500 : 573/498 mm-ID/OD
DN/ID 600 : 688/597 mm-ID/OD

i reviziona okna (šahtovi) od brizganog poliproplena DN1000

Slivnici od polipropilena PRO-RG ID400 sa slivničkom vezom koja se izvodi naknadnim priključkom sa gumenom manžetnom.

 

Izbor cevnog materijala

Za kolektorski sistem na desnoj obali reke Save Pipelife Srbija je isporučio dvoslojne korugovane polipropilenske cevi obodne krutosti SN=10 KN/m2 i obodne čvstoće SN (≥10KN/m2) i fleksibilnošu prstena ≥30%, u efektivnim dužinama od 6m (bez mufa). Obodna čvrstoća mufa (spojnog elementa) mora biti ista kao deklarisana nosivost cevi tj. u klasi SN10 sa matrično brizganim zaptivnim prstenom od EPDM koji je integralni deo svake cevi. Za dimenzije do DN 400 muf frikciono zavaren, za dimenzije preko DN500 muf koekstrudiran sa dodatnim poliesterskim prstenom radi osiguravanja vodonepropusnosti i prstenaste krutosti mufa. Boja cevi različita od crne, kao garancija korišćenja nerecikliranog repromaterijala. 

Cevi se polažu na peščanu posteljicu u skladu sa uputstvima proizvođača, i spajaju se pomoću integrisanih spojnih elemenata. Zasipavanje iskopa i nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s uputstvima proizvođača, u zavisnosti od karakteristika tla i prisutnosti podzemne vode. Cev mora ležati jednoliko celom dužinom. Svojstva materijala za izradu cevi moraju biti u skladu sa standardima pr EN 13476-1, pr EN 13476-3, EN ISO 9969, EN 476, EN 1610, ENV 1046.

Izbor slivnika i šahtova

Slivnici su od polipropilena PRO-RG ID400 sa slivničkom vezom koja se izvodi naknadnim priključkom sa gumenom manžetnom.

Predviđa se ugradnja brizganih PP revizionih silaza od nerecikliranog polipropilena PP-B (polipropilen kopolimer), sertifikovan od strane nezavisne institucije, sa ugrađenim penjalicama i mogućnošću korekcije na projektovanu visinu smanjivanjem visine usponskih elemenata. Konstrukcija šahta je od pojedinačnih brizganih elemenata sa orebrenom spoljnom površinom međusobno povezanih zavarivanjem ili elastomernom zaptivkom, boje različite od crne, uniformne u smislu nijansi i intenziteta. Konfiguracija uglova priključaka od 90 do 270 stepeni (u smeru kazaljke na satu) u delu baze sa maks. prečnikom priključka DN 600, teleskopskim priključkom i dobro formiranom kinetom. Kaskada od 0,50 do 6 m. Garantovana vodonepropustnost šahta i veze sa kanalizacionim sistemom, pomoću mufa i zaptivnog prstena. Kompatibilnost sa profilisanim cevima od PP-B-a i glatkim cevima od PVC-a. Obavezno dostavljanje izveštaja sa ispitivanja u skladu sa standardom SRPS EN 13598-2 i proizvodnja u skladu sa ISO 9001. Obračunava se po kom. ugrađenog šahta.

Nabavka, transport i ugradnja šahtova (revizionih silaza) od brizganog polipropilena PRO1000 sa integrisanim penjalicama

Na ovoj deonici usvojeni su plastični šahtovi od brizganog polipropilena, prečnika DN 1000, izrađeni u svemu prema SRPS EN 13598-2 – standardu za sisteme cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska – od polipropilena (PP, deo 2 koji se odnosi na revizione otvore i kontrolne komore kod dubokih podzemnih instalacija u zoni sobraćaja.

Šahtovi se sastoje od gotovih prefabrikovanih elemenata:

- baze šahta sa fabrički određenom konfiguracijom prečnika i visine ulaza/izlaza i gotovom fabrički obrađenom kinetom, sa rasponom skretnih ulaznih uglova od 90⁰ do 270⁰ u odnosnu na izlaznu cev. Prečnici ulaza/izlaza cevi su do DN 600.

- usponske cevi, sa integrisanim penjalicama ispitanim prema SRPS EN 13101 (za penjalice za podzemne ulazne komore za čoveka) i zaptivnim prstenom, dužine 0,5 m za formiranje potrebne visine šahta. Penjalice ispunjavaju uslove propisane standardom, a to su:

Otpornost na izvlačenje 1 kN

Otpornost na lom 2 kN


- konusa - završnog elementa koji služi za suženje otvora na 60 cm u koji se uvodi u betonski prsten - nosač rama poklopca koji mora biti montiran tako da se opterećenje prenosi na okolno tlo a ne na šahtu, a sve prema priloženim detaljima iz projekta.

Šahtovi su ispitani na otpornosti prema statičkom opterećenju tla i dinamičko opterećenje od saobraćaja prema SRPS EN 14802 i na vodonepropusnost prema Ispitivanje vodonepropusnosti SRPS EN 1277.

Na šahtove je moguće priključiti naknadne priključke pomoću specijalne zaptivne gume koja obezbeđuje vodonepropusnost spoja.

Prednost ovakvih šahtova je:

- brza montaža (prefabrikovani gotovi elemente koji se sklapaju na gradilištu)
- vodonepropusnost spojeva elemenata i naknadnih priključaka koje obezbeđuje zaptivna guma
- dugotrajnost i praktično bez troškova održavanja
- mala težina u odnosu na betonske elemente i lakša manipulacija tokom ugradnje
- bez potrebe za naknadnim radovima na obradi spojeva, postizanju vodonepropusnot i neporoznosti betona kao i bez obrade kinete
- elegantno i brzo izvođenje naknadnih priključaka
- sprečavanje infiltracije i eksfiltracije, vodonepropusnost i pri sledećim uslovima:
Nadpritisak 0,5 bar – pritisak u sistemu
Podpritisak 0,3 bar – simulacija uticaja podzemnih voda

Zajedničko za oslanjanje rešetki slivnika i poklopaca šahtova je to, što se opterećenje u oba slučaja prenosi isključivo posredstvom armirano – betonske obloge na okolno tlo, a ne element slivnika odnosno šahta.

U zavisnosti od opredeljenja izvođača za isporučioca opreme, isporučilac je dužan da dostavi odgovarajuće ateste i statičke proračune.

Nabavka, transport i ugradnja dvoslojnih korugovanih cevi od polipropilena PP-B SN10

Cevni sistem od polipropilena se izdvaja svojom specifičnim profilom: glatkim unutrašnjim slojem i profilisanim spoljašnjim slojem. Ovakav profil omogućava sa minimalnim utroškom materijala a time i malom masom postizanje visoke prstenaste krutosti(SN > 8KN/m ) prema standardu ISO9969.

Polipropilen (PP-b) je poslednja generacija termoplastičnih materijala koji se koriste za proizvodnju cevnih sistema. Ovaj material kombinuje stabilnost Polivinilhlorida (PVC-a) i elastičnost Polietilena. Ova ga čini dovoljno uravnoteženim i najboljim izborom kako bi zadovoljio kompleksne zahteve standarda EN13476-3.

Svojstva materijala za izradu cevi moraju biti u skladu sa standardima: prEN13476-1, prEN13476-3, EN ISO 9969, EN 476, EN 1610, ENV 1046. Svi zaptivni elementi moraju biti izrađeni u skladu sa EN 681-1.

Osobine

• Otpornost na abraziju (habanje)
• Hemijska otpornost (od pH = 2 do pH = 12)
• Otpornost na visoke temperatutre (60 °C pri stalnom protoku i 95 °C do 100 °C povremeno)
• Otpornost na udar – prema standardima EN 1411 i EN 12061
• Garantovana krutost SN > 8 kN/m2 za ceo sistem (cevi i fiting) – prema standardu ISO 9969
• Lak transport o Brzo i lako postavljanje
• Lako sečenje i bušenje
• Livene elastomerne zaptivke EPDM 45 ± 5. prema standardu EN 681-1
• Garantuje vodonepropusnot sistema od -0,3 bara do + 0,5 bara prema standardu EN 1277
• Mala masa
• Dug životni vek
• Nizak odnos hidraulične hrapavosti teoretski 0,0011mm, u praksi 0,015mm (lokalni otpori nisu uključeni)
• Visok hidraulični kapacitet
• Kompletan opseg spojnih elemenata (fitinga, revizionih i inspekcijskih okana i alata)
• Kompatibilnost sa glatkim sistemima kao npr PVC KG cevima i fitinzima preko jedinstvenog sistema adaptera
• Deo integrisanog kanalizacionog sistema cevi, fitinga, revizionih i inspekcijskih okana i opreme
• Beli unutrašnji sloj za olakšanu inspekciju
• Garantovana otpornost sistema na slaba i lesna tla.
• Cevi i fitinzi su zaptiveni sa integrisanim oreberenim mufom i elastomernom zaptivkom

Cevi sa prečnicima od DN/OD160 do DN/OD400 se proizvode sa frikciono zavarenim mufom. Cevi sa prečnicima DN/ID500 do DN/ID1000 se proizvode sa ekstrudiranim mufom, sa dodatnim poliesterskim prstenom radi osiguravanja vodonepropusnosti i prstenaste krutosti mufa.                            

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera