Share:

Zorka - ravna zona istok

Zorka

Rekonstrukcija saobraćajnice Zorka - ravna zona istok

Distributer: Uniprogres doo, Ruma

Matrijal: PRO 1000, 

              PRAGMA OD250-315, 

              PRAGMA ID500-800

              ŠAHTOVI PRAGNUM

 

Za potrebe rekonstrukcije saobraćajnice "Zorka" - ravna zona istok PIPELIFE Srbija je isporučio polipropilenske (PP) dvoslojne korugovane - rebraste kanalizacione cevi sa glatkim (svetlijim) i profilisanim (tamnijim) spoljnim zidom, prstenaste čvrstoće SN10 (KN/m2).

Namenjene su za izgradnju infrastrukturnih objekata odnosno sistema javne – spoljne kanalizacije, odvodnje industrijskih otpadnih voda, zaštitu telekomunikacionih kablova, drenažu i sl. Proizvode se u dužinama 3 i 6 m, u sledećem dijapazonu prečnika: DN160, DN200, DN250, DN315, DN400, DN500, DN600, DN800 i DN1000 mm, uz odgovarajuće fazonske komade – fitinge, u svemu prema standardu SRPS EN 13476 – 1 odn. SRPS EN13476 – 3.

Svi profili u opsegu od DN160 do DN400 mm, mogu biti deklarisani na mere spoljašnjeg prečnika - OD (Outer Diameter), odnosno mere unutrašnjeg prečnika (Inner Diameter) – DN200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 i 1000 mm.
Osim klasa prstenaste krutosti SN8 i SN16 (kN/m2), definisanih standardom EN13476-3, Pipelife u svom proizvodnom programu nudi i klase SN10, SN12 (kN/m2).

Takođe su isporučena PIPELIFE brizgana PP reviziona okna od nerecikliranog polipropilena PP-B (polipropilen kopolimer), sertifikovane od strane nezavisne institucije, sa ugrađenim penjalicama i mogućnošću korekcije na projektovanu visinu smanjivanjem visine usponskih elemenata. Konstrukcija šahta je od pojedinačnih brizganih elemenata sa orebrenom spoljnom površinom međusobno povezanih zavarivanjem ili elastomernom zaptivkom. Konfiguracija uglova priključaka od 90 do 270 stepeni (u smeru kazaljke na satu) u delu baze sa maksimalnim prečnikom priključka DN 600, teleskopskim priključkom i dobro formiranom kinetom. Kaskada od 0,50 do 6m. Garantovana vodonepropustnost šahta i veze sa kanalizacionim sistemom, pomoću mufa i zaptivnog prstena.Kompatibilnost sa profilisanim cevima od PP-B-a i glatkim cevima od PVC-a. Šahtovi su ispitivani u skladu sa standardom SRPS EN13598-2, a proizvodnja u skladu sa ISO 9001.               

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera