Share:

City Mall Skoplje

Skoplje City Mall

Pipelife - City Mall, Skoplje

Investitor: Balfin MK                                                  

Izvođač radova: Fortuna inženjering, Skoplje

Uvoznik: Fortuna, Makedonija

Materijal: SRD sistem PE cevi za sifonsku odvodnju, 

                 GREENLIFE PP-R cevi za distribuciju sanitarne vode, 

                 MASTER 3 niskošumna kanalizacija, 

                 PP reviziona okna, 

                 PRAGMA PP korugovane kanalizacione cevi        

 

Skopje City Mall je novootvoreni savremeni multifunkcionalni centar površine P=90.000 m2, smešten 3km od centra Skoplja, najveći te vrste u Republici Makedoniji.

Objekat čine jedan podzemni nivo sa garažom, prizemlje i dva sprata sa više od 150 prodajnih jedinica različitih brendova, restorana, kafe-barova, hipermarket i razni sadržaji druženja i zabave (multipleks bioskop, kuglana, igraonica za decu itd.).

*Za potrebe izgradnje ovog objekta Pipelife je isporučio sifonski sistem drenaže atmosferskih padavina: SRD SISTEM. Za razliku od konvencionalnog sistema drenaže sa krovova koji koristi gravitacionu silu za protok u cevima, kod sifonskog sistema protok vode se ostvaruje usled sile podpritiska generisane na visinskoj razlici između ulivnog grla (slivnika) i prvog šahta kišne kanalizacije. Sifonski sistem u odnosu na konvencionalan omogućava smanjene dimenzije profila i njihov broj. Cevi su unutar objekta zaštićene od atmosferskih uticaja i mržnjenja, a usled podpritiska omogućeno je samočišćenje sistema i sprečeno stvaranje naslaga.

GREENLIFE predstavlja sistem PP-R Co (PolyPropilen Random Copolimer) cevi nove generacije, klasifikovanih kao TIP 3 prema nemačkom standardu DIN 8078 i EN ISO 15874-2, sa povećanim stepenom međumolekularnog umreženja molekula polipropilena. Upotrebljavaju se za distribuciju i unutrašnji razvod instalacija sanitarne (pijaće) vode, maximalne temperature fluida 95 stepeni.Proizvode se za različite klase pritisaka, NP: 10, 16 i 20 bara, u sledećem opsegu profila: DN20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 i 125 mm, uz odgovarajuću vrstu fazonskih komada – fitinga.Osim ovog tipa cevnog sistema, PIPELIFE nudi i PP-R Co višeslojne cevi sa Aluminijumskom folijom poznate i kao kompozitne cevi, kao i GFR (GlassFiberRainforced), cevi ojačane staklenim mineralnim vlaknima, pogodnim za instalaciju sistema klimatizacije i odovodnju kondenzata.

MASTER 3 sistem sa niskim nivoom reprodukcije buke, predstavlja sistem troslojnih kanalizacionih cevi (PP-CO, PP-MV, PP-CO), kod kojih se središnji sloj sastoji od polipropilena ojačanog mineralnim vlaknima, dok se unutrašnji i spoljašnji sloj proizvode od polipropilena-kopolimera. Sve strožiji zahtevi u pogledu snižavanja nivoa količine reprodukovane buke u stambeno-poslovnim i objektima javne namene (školske i zdravstvene ustanove i sl.), doveli su do potrebe za uvođenjem cevnih sistema kod kojih se ovaj nivo svodi na standardom propisane minimume. Ispitivanje nivoa buke u MASTER 3 niskošumnom cevnom sistemu, obavljeno je u jedinom evropskom sertifikovanom institutu Fraunhofer u Štutgardu-Nemačka, gde su za maximalne protoke dobijeni zavidni rezultati od 18 dB (< 25 db).

Cevi se proizvode u skladu sa standardima EN1451-1 i EN13501-1, u sledećem opsegu prečnika: DN 32, 40, 50, 75, 100 (110), 125, 150 (160) mm.

Osim za odvodnju otpadnih voda u objektima, pogodne su i za sisteme centralnog usisavanja, kao spoljne vertikale za prihvat atmosferskih voda, za odvodnju otpadne vode koje sadrže benzen ili benzol.

PRAGMA cevi su polipropilenske (PP) dvoslojne korugovane - rebraste kanalizacione cevi sa glatkim (svetlijim) i profilisanim (tamnijim) spoljnim zidom, prstenaste čvrstoće SN8 (KN/m2).

Namenjene su za izgradnju infrastrukturnih objekata odnosno sistema javne – spoljne kanalizacije, odvodnje industrijskih otpadnih voda, zaštitu telekomunikacionih kablova, drenažu i sl. Proizvode se u dužinama 3 i 6 m, u sledećem dijapazonu prečnika: DN160, DN200, DN250, DN315, DN400, DN500, DN600, DN800 i DN1000 mm, uz odgovarajuće fazonske komade – fitinge, u svemu prema standardu SRPS EN 13476 – 1 odn. SRPS EN13476 – 3.

PRO REVIZIONA OKNAi inspekcijska okna u saobraćajnim površinama i dubokim podzemnim instalacijama čija je namena za gravitacionu odvodnju atmosferskih i fekalnih voda (EN13598-2).

Materijal od koga su okna proizvedena je termički neobrađivan Polipropilen (PP) (bez upotrebe recikliranog materijala). Izradjena su od komponenti sa orebrenom spoljnom površinom povezanim zavarivanjem ili zaptivkom od elastomera. Boja narandžasta. Konfiguracija uglova priključaka:svi uglovi od 90 do 270 stepeni (u pravcu kazaljke na satu) u delu kinete. Maksimalni prečnik priključnog cevovoda: DN/OD 630 ili DN/ID 600. Integrisane penjalice u usponskim elementima, atestirane na vertikalno opterećenje od 2kN i na horizontalnu silu od 1kN. Zagarantovana vodonepropusnost šahta i priključaka na kanalizacioni sistem sa pritiskom od 0,5bara. Priključci na oknima su kompatibilni sa Pragma PP i PVC cevima definisanim na spoljašnji prečnik.                                                                                 

Skoplje City Mall
Skoplje City Mall
Skoplje City Mall
Skoplje City Mall

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera